1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство

1.3. Ідентифікацій код за ЄДРПОУ емітента: 03121566

1.4. Місцезнаходження емітента: Україна 01004 м. Київ вул. Червоноармійська 15/2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442068056

1.6. Електронна поштова адреса емітента: emitent@ukravto.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ukravto.ua/

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення:

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (протокол № 21/05/2012-1 від 21 травня 2012 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

Звільнено:

Заступника Голови Правління Поврозніка Вячеслава Володимировича (паспорт серії МЕ № 869240, виданий ТУМ-2 Шевченківського РУГУ МВС України в м. Києві, 13.03.2008р.), за угодою сторін, у зв’язку з поданою ним заявою. Строк повноважень склав 5 років 11 місяців. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи нікого не призначено на посаду.

 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління Козіс Олександр Миколайович