23.05

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків, простих акцій акціонерного товарис

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ

03121566

3. Місцезнаходження

01004 м. Київ Велика Васильківська, 15/2

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)206-82-16 (044) 206-82-16

5. Електронна поштова адреса

o.yamkina@ukravto.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків, простих акцій акціонерного товариства

 

II. Текст повідомлення

1).Дата вчинення дії: 22.05.2018;

Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття: 90,00 (дев'яносто гривень 00 копійок) грн; (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України)

Дата набуття такого пакета: 21 травня 2018 року; (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України)

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (найменування) власника (власників) акцій: фізична особа Васадзе Таріел Шакрович;

Ідентифікаційний код: 1745405318;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій:5997527 шт, що становить 94,7384%;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 5997527 шт., що становить 94,7384%;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій:6063475 шт., що становить 95,7802 %;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації):6063475 шт., що становить 95,7802 %.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Козіс Олександр Миколайович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

 

 

(дата)