01.01

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Зміна складу посадових осіб 30.11.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05391175

3. Місцезнаходження

33027 м. Рівне вул. Київська, 110 А

4. Міжміський код, телефон та факс

(0362)28-44-29 (0362)643-110

5. Електронна поштова адреса

urist@rvnauto.rivne.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://rivne-avto.ukravto.ua/ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою ПРАТ "РІВНЕ-АВТО" 30.11.2017 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради ПРАТ "РІВНЕ-АВТО" №30/11/2017-1 від 30.11.2017 р. та згідно поданої заяви.

Посадова особа Харитонюк Валентина Григорівна (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних данних), яка займала посаду член Дирекції-головний бухгалтер, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 місяців.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПРАТ "РІВНЕ-АВТО" 30.11.2017 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради ПРАТ "РІВНЕ-АВТО" №30/11/2017-1 від 30.11.2017 р. та згідно поданої заяви.

Посадова особа Журавель Жанна Євгенівна (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних данних), призначена на посаду члена Дирекції-головного бухгалтера.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: без зазначення строку призначення.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Хом'як В.І.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

 

01.12.2017

(дата)