12.03

Повідомлення про скликання Загальних Зборів акціонерів на 12.04.2012 р.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

          ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»  (надалі – Товариство), місцезнаходження якого 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2 повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства «12» квітня 2012  року об 11.00 за адресою:   м. Київ, Столичне шосе, 90,  приміщення учбового класу СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» кімната № 2.13 (другий поверх), з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.
  6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік.
  7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.
  8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2012 році.
  9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
  10. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

період 

2011 рік 

2010 рік 

Усього активів  

3967472

3 945 406

Основні засоби  

1647316

1 621 152

Довгострокові фінансові інвестиції  

764600

696 006

Запаси 

369430

226 548

Сумарна дебіторська заборгованість  

613644

728 742

Грошові кошти та їх еквіваленти 

63175

184 051

Нерозподілений прибуток 

1323758

1 100 812

Власний капітал 

2752890

2 567 754

Статутний капітал 

94959

94 959

Довгострокові зобов'язання 

910247

1 060 219

Поточні зобов'язання 

296097

310 962

Чистий прибуток (збиток) 

128426

75 844

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

6330618

6330618

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

2839

3175

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення:

початок реєстрації – 9.30;

закінчення реєстрації – 10.40.

        Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів 05 березня 2012 р.

        Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

 

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, кімната № 209 до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10.00 до 17.00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою:  м. Київ, кімната переговорів СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» № 2.44 (другий поверх автосалону Мерседес). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Козіс Олександр Миколайович.

Контактна особа – Соломахіна Наталія Геннадіївна

Довідки за телефоном: +38(044) 206-82-16

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що  міститься  у   повідомленні,   та   визнає,   що   вона   несе  відповідальність згідно із законом.

 

 Голова Правління           Козіс Олександр Миколайович