24.03

Повідомлення про скликання річних Загальних Зборів акціонерів на 25.04.2014 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», ідентифікаційний код – 03121566, (надалі – Товариство), місцезнаходження якого 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від  08 березня 2014 року на 25 квітня 2014 року об 10.00 годині за адресою: 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90, приміщення учбового класу СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» кімната № 2.13 (другий поверх), з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт виконавчого органу Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
 7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.
 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 9. Припинення  повноважень  членів Наглядової Ради.
 10. Обрання членів Наглядової Ради.
 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
 12. Про уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
 13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
 14. Обрання членів Ревізійної комісії.
 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
 16. Про уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

 

            Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

3 881 353

3 796 572

Основні засоби

1 375 106

1 387 792

Довгострокові фінансові інвестиції

914 248

725 338

Запаси

397 534

514 615

Сумарна дебіторська заборгованість

665 741

723 527

Грошові кошти та їх еквіваленти

82 969

36 588

Нерозподілений прибуток (збиток)

2 425 096

2 281 088

Власний капітал 

2 553 795

2 409 787

Статутний капітал

94 959

94 959

Довгострокові зобов'язання

814 960

1 198 036

Поточні зобов'язання

512 598

188 749

Чистий прибуток (збиток)

47 068

182 066

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6 330 618

6 330 618

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2 830

 

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – 09.00; закінчення реєстрації – 09.45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 21.04.2014 р.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, кімната № 209 до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10.00 до 17.00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90, приміщення учбового класу СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» кімната № 2.13 (другий поверх). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Козіс Олександр Миколайович.

Контактна особа – Сенюта Ігор Васильович

Довідки за телефоном: +38(044) 206-82-16

Голова Правління                                                                           Козіс Олександр Миколайович