24.03

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів на 25.04.2013 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 10 березня 2013 року на 25 квітня 2013 року об 12.00 годині за адресою: 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90, приміщення учбового класу СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» кімната № 2.13 (другий поверх), з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Правління Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
 6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
 7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 10. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
 11. Затвердження Положення про Правління Товариства.
 12. Уповноваження особи на підписання Положення про Правління Товариства.
 13. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства.
 14. Уповноваження особи на підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.
 15. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства.
 16. Уповноваження особи на підписання Положення про Ревізійну Комісію Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА 

ПЕРІОД

звітний

попередній

Усього активів  

3 796 572

3 414 115

Основні засоби  

1 387 792

1 317 717

Довгострокові фінансові інвестиції  

725 338

764 600

Запаси 

514 601

369 581

Сумарна дебіторська заборгованість  

727 800

613 633

Грошові кошти та їх еквіваленти 

36 588

63 175

Нерозподілений прибуток 

2 281 088

2 099 022

Власний капітал 

2 409 787

2 227 721

Статутний капітал 

94 959

94 959

Довгострокові зобов'язання 

1 198 036

884 213

Поточні зобов'язання 

176 881

296 097

Чистий прибуток (збиток) 

182 066

128 426

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

6 330 618

6 330 618

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

3 021

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – 11.00; закінчення реєстрації – 11.45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 19.04.2013 р.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, кімната № 209 до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10.00 до 17.00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90, приміщення учбового класу СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» кімната № 2.13 (другий поверх). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Козіс Олександр Миколайович.

Контактна особа – Сенюта Ігор Васильович

Довідки за телефоном: +38(044) 206-82-16

 

Голова Правління                                                                           Козіс Олександр Миколайович