02.12

Повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», ідентифікаційний код – 03121566, (надалі – Товариство), місцезнаходження якого 01004, Україна,  м. Київ, вул. Велика Васильківська,15/2, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від  16 листопада 2016 року на 03 січня 2017  року о 09:00 годині за адресою: 03045, Україна, м. Київ, Столичне шосе, 90, приміщення учбового класу СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» кімната № 2.13 (другий поверх), з наступним проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1.1.       Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

-       Голови лічильної комісії Ямкіної Ольги Василівни;

-       Члена лічильної комісії Новікової Людмили Анатоліївни;

-       Члена лічильної комісії Склярова Володимира Олександровича.

  1. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1.    Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Козіса Олександра Миколайовича:

2.2.    Обрати секретарем Загальних Зборів акціонерів Товариства  Сенюту Ігоря Васильовича.

3.       Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:

3.1.    Схвалити рішення Наглядової Ради від 21 грудня 2016року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

4.       Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

4.1.    Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

-    Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

-    Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

-    Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

-    Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;

-    Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

-    Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

-    Час для відповідей на запитання  - до 5 хвилин;

-    Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;

-    Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;

-    Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;

-    Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

-    Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

-    Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

-    Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;

-    Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

-    Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

5.       Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

5.1.    Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Українська автомобільна корпорація» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

6.       Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

6.1.    Змінити найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація» на Приватне акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація».

7.       Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

7.1.    Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

8.       Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

8.1.    Уповноважити Голову Зборів Козіса Олександра Миколайовича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.

9.       Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

9.1.    Затвердити в новій редакції Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про Правління Товариства», Положення «Про Загальні Збори Товариства».

 

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – 08.00; закінчення реєстрації – 08.45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 27 грудня 2016 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-                     акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-                     представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства 01004, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2, кімната № 209 до дати скликання (проведення) позачергових зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10.00 до 17.00 та в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: 03045, Україна, м. Київ, Столичне шосе, 90, приміщення учбового класу СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» кімната № 2.13 (другий поверх). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Козіс Олександр Миколайович.

Контактна особа – Сенюта Ігор Васильович

Довідки за телефоном: +38(044) 206-82-16

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №227 від 02 грудня 2016 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.ukravto.ua/

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні,

 

Голова Правління                                                  О.М. Козіс