17.03

Повідомлення про проведення загальних зборів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», ідентифікаційний код – 03121566, (надалі – Товариство), місцезнаходження якого 01004, Україна,  м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська),15/2, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від  03 березня 2016 року на 21 квітня 2016  року о 09:00 годині за адресою: 03045, Україна, м. Київ, Столичне шосе, 90, приміщення учбового класу СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» кімната № 2.13 (другий поверх), з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

 

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
 7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.
 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 9. Зміна місцезнаходження Товариства у зв’язку із зміною назви (перейменуванням) вулиці.
 10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
 12. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
 13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
 14. Обрання членів Наглядової Ради.
 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний

попередній 

Усього активів 

3 666 438

3 367 959

Основні засоби 

365 646

821 134

Довгострокові фінансові інвестиції 

963 013

891 965

Запаси 

225 724

346 349

Сумарна дебіторська заборгованість 

1 467 385

602 777

Грошові кошти та їх еквіваленти 

23 283

121 142

Нерозподілений прибуток 

985 220

1 415 978

Власний капітал 

1 113 919

1 544 677

Статутний капітал 

94 959

94 959

Довгострокові зобов'язання 

1 502 225

1 040 523

Поточні зобов'язання 

1 050 294

782 759

Чистий прибуток (збиток) 

( 430 758)

(1 009 118)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

6 330 618

6 330 618

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1051

2155

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – 08.00; закінчення реєстрації – 08.45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 15 квітня 2016 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства 01004, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 15/2, кімната № 209 до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10.00 до 17.00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 03045, Україна, м. Київ, Столичне шосе, 90, приміщення учбового класу СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» кімната № 2.13 (другий поверх). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Козіс Олександр Миколайович.

Контактна особа – Сенюта Ігор Васильович

Довідки за телефоном: +38(044) 206-82-16

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Бюлетень.Цінні папери України» №48 від 17 березня 2016 р.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні,

               Голова Правління                                                                            О.М. Козіс