06.04

Повідомлення про дематеріалізацію простих іменних акцій Акціонерного товариства «Українська автомобільна корпорація»

Черговими  загальними зборами акціонерів АТ «Українська автомобільна корпорація» (код за ЄДРПОУ 03121566, місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2), далі – «Товариство», прийнято рішення про переведення випуску акцій Товариства у бездокументарну форму (Протокол загальних зборів акціонерів від 06.04.2010 р.).

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію

Вид цінних паперів (із зазначенням типу)

Акції прості

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:

-          дата реєстрації

-          орган, що видав свідоцтво

-          реєстраційний номер випуску

 

«08» грудня 2006 року

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

№ 577/1/06

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

UA1006981005

Номінальна вартість акції даного випуску

15,00 (п’ятнадцять) гривень 

Кількість випущених акцій даного випуску

6 330 618 (шість мільйонів триста тридцять тисяч шістсот вісімнадцять) штук

Загальна номінальна вартість акцій даного випуску

94959270,00 (дев’яносто чотири мільйони дев’ятсот п’ятдесят дев’ять тисяч двісті сімдесят) гривень

Інформація про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Повне та скорочене (за наявності) найменування згідно з установчими документами

Товариство з обмеженою відповідальністю «Автоальянс-Реєстратор»

ТОВ «Автоальянс -Реєстратор»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

24380036

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:

-          серія

-          номер запису

-          дата проведення державної реєстрації юридичної особи

-          орган, що видав свідоцтво

 

 

А01, № 646728

1 070 107 0011 008155

19.09.1996

 

Печерська районна у м. Києві державна адміністрація

Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами

03045, м. Київ, Столичне шосе, будинок 90

Телефон, факс

(044) 206-82-16

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

Кононенко Олександр Іванович

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів (серія, номер, дата видачі, орган, що видав ліцензію, строк дії ліцензії)

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів серії АВ № 493451, на підставі рішення ДКПЦФР, від 05.11.2009 р. Строк дії: з 12.10.2005 р. по 12.10.2010 р.

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію

 Найменування

Відкрите акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи

-          серія

-          номер запису

-          дата проведення державної реєстрації

-          орган, що видав свідоцтво

 

серія А00, №020227

№  10741050001010655

17.05.1999р., 

Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.

Місцезнаходження

вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001.

Телефони контактної особи

(044) 279-10-78, 377-70-16

(Федорова Олена Едуардівна)

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 189650 на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. №823. строк дії:  з 19.09.2006 р. по 19.09.2016 р.

Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій

Найменування

Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

19357489

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:

-          серія

-          номер запису

-          дата проведення державної реєстрації

-          орган, що видав свідоцтво

серія А01 №374196

№ 1 073 105 0040 000818

22.05.2009

Солом"янська районна у місті Києві державна адміністрація

Місцезнаходження

м. Київ, проспект Перемоги, 41, 03057

Телефони контактної особи

(044) 206-29-22

(Герасименко Ігор Всеволодович) .

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 470656 на підставі рішення ДКЦПФР від  05.10.2007 №1096, строк дії з 16.10.2007 р. по 16.10.2012 р.

Дата припинення ведення реєстру

19.07. 2010 р. 

Після дати припинення ведення реєстру, а саме з «19» липня 2010 року проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізований, не здійснюється.

Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів.

Емітент відкриває рахунки у цінних паперах власникам акцій у зберігача та подає розпорядження про зарахування на них акцій. Для подальшого обслуговування рахунку у цінних паперах та одержання депозитарних послуг власнику цінних паперів необхідно звернутися до зберігача та особисто укласти договір про відкриття рахунку у цінних паперах із зберігачем. До дати припинення ведення реєстру акціонер має право самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача.

Після переведення випуску акцій у бездокументарну форму підтвердженням права власності на акції у бездокументарній формі є виписка з рахунку цінних паперах, відкритого у зберігача цінних паперів.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Голова Правління  АТ «Українська автомобільна корпорація»  Козіс Олександр Миколайович      

 

Голова Зборів/Голова Правління

АТ «Українська автомобільна корпорація»                                                                 О.М. Козіс

Секретар Зборів                                                                                                                І.М. Золотаревська