23.05

Повідомлення про намір скористатися правами передбаченими ст.65-2 Закону України "Про акціонерні товариства"

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», код ЄДРПОУ 03121566, місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська 15/2.

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (надалі – Товариство) повідомляє, що 22 травня 2018 року було отримане повідомлення від фізичної особи, громадянина України Васадзе Таріела Шакровича про набуття ним права власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства (вх. № 152 від 22 травня 2018 року):

«ПОВІДОМЛЕННЯ:

Про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій Приватного акціонерного товариства «Українська автомобільна корпорація», код ЄДРПОУ 03121566, місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська 15/2.

Голові Правління

АТ «Українська автомобільна корпорація»

Козісу Олександру Миколайовичу

01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська 15/2

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

01010, м.Київ, вул. Московська 8, к. 30

 

Повідомляю, що я, громадянин України Васадзе Таріел Шакрович, паспорт громадянина України серія МЕ №425855, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві «02» листопада 2004 року, ідентифікаційний номер 1745405318, місце реєстрації: м. Київ, вул. Шовковична 16-б кв. 48, набув право власності на домінуючий контрольний пакет акцій Приватного акціонерного товариства «Українська автомобільна корпорація» (код ЄДРПОУ 03121566). Кількість акцій, які належать мені, громадянину України Васадзе Таріелу Шакровичу станом на 22 травня 2018 року складає – 6 063 475 штук простих акцій, що становить 95,78 % від статутного капіталу Товариства.

1. Кількість акцій товариства, що належали особі та її афілійованим особам до набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства: Громадянин України Васадзе Таріел Шакрович (паспорт громадянина України серія МЕ №425855, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві «02» листопада 2004 року, ідентифікаційний номер 1745405318, місце реєстрації: м. Київ, вул. Шовковична 16-б кв. 48) – 5 997 527 (п’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто сім тисяч п’ятсот двадцять сім) шт.

2. Cтруктура власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства), станом на 22 травня 2018 року:

2.1.Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи: Громадянин України Васадзе Таріел Шакрович (паспорт громадянина України серія МЕ №425855, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві «02» листопада 2004 року, ідентифікаційний номер 1745405318, місце реєстрації: м. Київ, вул. Шовковична 16-б кв. 48);

2.2. Тип особи – ФО.

2.3. Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій – 1;

2.4. Участь особи в товаристві, %: пряма – 95,78%; опосередкована - 0; сукупна – 95,78%.

2.5. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) – Васадзе Таріел Шакрович.

2.6. Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства – відсутні.

3. Найвища ціна акції:

1) найвища ціна акції, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття: 90,00 грн. (дев’яносто гривень 00 копійок) за одну акцію.

2) найвища ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано набули право власності на акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи - опосередковано право власності на акції не набувалось.;

4. Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства: Договір № БВ33-210518 купівлі – продажу цінних паперів від 21 травня 2018 року;

5. Депозитарна установа, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

1) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ - 14282829), місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, депозитарний код рахунку у цінних паперах 300517-UA10009753;

2) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ - 23697280) місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, депозитарний код рахунку у цінних паперах 300996-UA10070298;

3) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВІНТУМ» (код за ЄДРПОУ - 38511128), місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, літера «Б», кабінет №79, депозитарний код рахунку у цінних паперах 404921-UA10005233.

 

Акціонер  АТ «Українська автомобільна корпорація»            __________________     Васадзе Таріел Шакрович».