17.05

Особлива інформація. Зміни у складі посадових осіб 16.05.2011р.

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство

1.3. Ідентифікацій код за ЄДРПОУ емітента: 03121566

1.4. Місцезнаходження емітента: Україна 01004 м. Київ вул. Червоноармійська 15/2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442068056

1.6. Електронна поштова адреса емітента: emitent@ukravto.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: д/н 

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення:

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ” (протокол від 16 травня 2011 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

 

Обрано:

- Членом Правління-головним бухгалтером Вертійову Антоніну Дмитрівну, паспорт серії СН № 828982, виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 25.06.1998 р., яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента, строком на 4 роки, у зв’язку з виробничою необхідністю відповідно до поданої заяви. Розмір пакета акцій емітента, що належить посадовій особі: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління Козіс Олександр Миколайович