14.04

Особлива інформація. Зміни у складі посадових осіб 13.04.2011

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство

1.3. Ідентифікацій код за ЄДРПОУ емітента: 03121566

1.4. Місцезнаходження емітента: Україна 01004 м. Київ вул. Червоноармійська 15/2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442068056 

1.6. Електронна поштова адреса емітента: emitent@ukravto.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: д/н 

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення:

На підставі рішення Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (протокол від 13 квітня 2011 року) у зв’язку з переобранням складу Ревізійної комісії на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол від 13 квітня 2011 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

 

Призначено:

Головою Ревізійної комісії Літмана Олександра Мойсейовича, паспорт серія КА №902611, виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України в Львівській області 25.09.1998р., який не володіє часткою в статутному капіталі емітента, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: заступник начальника фінансово-економічного департаменту; начальник фінансово-економічного департаменту; начальник департаменту управлінського обліку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління Козіс Олександр Миколайович