23.05

Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 22.05.2013 р.

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03121566

1.4. Місцезнаходження емітента: Україна 01004 м. Київ вул. Червоноармійська 15/2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442068216

1.6. Електронна поштова адреса емітента: emitent@ukravto.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ukravto.ua

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення:

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (протокол №22/05/2013-1 від 22 травня 2013 року) відбулась зміна складу посадових осіб емітента:

Припинено повноваження:

Заступника Голови Правлiння Фiлiпенка Сергiя Вадимовича, паспорт серії СА №926819, виданий Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорiзькiй областi 12.01.1999 р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Строк повноважень склав 7 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано:

Заступником Голови Правлiння Мохну Єгора Григоровича, паспорт серії СН №053992, виданий Залізничним РУ ГУ МВС в м. Києві 26.09.1995 р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить посадовій особі: 0 акцій. Cтрок повноважень не визначений. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: начальник департаменту контролінгу; головний фахівець; регіональний менеджер; головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис

3.1. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством

3.2. Голова Правління                                                                                                                    Козіс О.М.

м.п.

23.05.2013 року