14.11

Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб. 11.11.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ

03121566

3. Місцезнаходження

01004 м. Київ Велика Васильківська, 15/2

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)206-82-16 (044) 206-82-16

5. Електронна поштова адреса

o.yamkina@ukravto.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято Головою Правління 11.11.2016 р. Голова Правління на прийняття таких рішень уповноважений Правлінням Товариства, протокол №430/1 від 26 лютого 2015 року.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Наказу Голови Правління №73-вк від 11 листопада 2016 року, у зв'язку з поданою Вертієвою А.Д. заявою.

Посадова особа Вертiйова Антонiна Дмитрiвна (паспорт: серія СТ номер 075838 виданий 29.11.2008 р. Святошинським РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду  Головний бухгалтер, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 16 років, 2 місяці.

Рішення про призначення прийнято Головою Правління 11.11.2016 р. Голова Правління на прийняття таких рішень уповноважений Правлінням Товариства, протокол №430/1 від 26 лютого 2015 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Наказу Голови Правління №74-вк, від 11 листопада 2016 року, у зв'язку з поданою Студенниковою Т.А. заявою.

Посадова особа Студенникова Тетяна Анатоліївна (паспорт: серія СН номер 382007 виданий 26.12.1996 р. Залізничним РУ ГУ МВС України в місті Києві), призначена на посаду Головний бухгалтер.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: без зазначення строку призначення.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, директор департаменту бухобліку-головний бухгалтер, начальник відділу.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Козіс Олександр Миколайович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

14.11.2016

(дата)