23.04

Особлива інформація. Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ

03121566

3. Місцезнаходження

01004 м. Київ Червоноармійська, 15/2

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)206-82-16 (044) 206-82-16

5. Електронна поштова адреса

o.yamkina@ukravto.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

II. Текст повідомлення

Відповідно до рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», далі за текстом – Емітент, засідання якої відбулося 22.04.2014 року (Протокол № 22/04/2014-1 від 22 квітня 2014 року), виникла особлива інформація щодо ліквідації філії Емітента, а саме:

У зв’язку з необхідністю оптимізації структури та заниження адміністративних витрат прийнято рішення ліквідувати (закрити) ФІЛІЮ «АВТО БОРД» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (місцезнаходження: м. Київ, вул.. Червоноармійська 17-Б, ідентифікаційний код: 35309751), що здійснювала такі основні види діяльності: Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації, брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг.

Особлива інформація виникла у зв’язку із прийняттям Наглядовою Радою Емітента рішення про ліквідацію (закриття) філії Емітента.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Козіс Олександр Миколайович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

23.04.2014

(дата)