24.04

Особлива інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ

03121566

3. Місцезнаходження

01004 м. Київ Велика Васильківська, 15/2

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)206-82-16 (044) 206-82-16

5. Електронна поштова адреса

o.yamkina@ukravto.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

II. Текст повідомлення

1).21.04.2017 року Емiтент АТ «Українська автомобільна корпорація» (код ЄДРПОУ - 03121566), отримав iнформацiю вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї Емiтента у депозитарнiй системi України (ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»), а саме, реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, станом на 19.04.2017 року, вiдповiдно до якого стало вiдомо, що вiдбулася наступна змiна у власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емітента. В зв’язку з чим: вiдбулося збiльшення кiлькостi акцiй на особовому рахунку акцiонера - фiзичної особи, в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Пакет акцiй акцiонера - фiзичної особи збiльшився з 5955133 шт. простих iменних акцiй, що складає – 94,068745% статутного капiталу Товариства в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до 5956049 шт. простих iменних акцiй, що становить 94,083216% статутного капiталу Товариства в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

У полi «дата облiку» не проставлено дату, оскiльки Емiтенту не вiдома дата переходу прав власностi на цiннi папери.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Козіс Олександр Миколайович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)