02.06

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 30.05.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ

03121566

3. Місцезнаходження

01004 м. Київ Червоноармійська, 15/2

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)206-82-16 (044) 206-82-16

5. Електронна поштова адреса

o.yamkina@ukravto.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято засіданням Наглядової Ради, протокол №30/05/2014-1, від 30.05.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі поданої заяви.

Посадова особа Федоров Олександр Олександрович (паспорт: серія СА номер 174290 виданий 13.06.1996 р. Днiпроруднiвським МВМ Василькiвського РВ УМВС у Запорiзькiй областi), яка займала посаду Заступник Голови Правлiння, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 (три) місяці.

Рішення про обрання прийнято засіданням Наглядової Ради, протокол №30/05/2014-1 ,від 30.05.2014 р. яким прийнято рішення про зміну складу посадових осіб.

Обрання посадової особи виконано на підставі поданої ним заяви.

Філіпенко Сергія Вадимовича (паспорт: серія СА номер 926819 виданий 12.01.1999 р. Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорiзькiй областi) обрано на посаду Заступника Голови Правління, за сумісництвом.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 4 (чотири) роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління, заступник голови правління, технічний директор, заступник голови правління з розвитку.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Козіс Олександр Миколайович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)