11.03

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 11.03.2014

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 03121566
3. Місцезнаходження емітента: Україна 01004 м. Київ вул. Червоноармійська 15/2
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442068216
5. Електронна поштова адреса емітента: emitent@ukravto.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (протокол №11/03/2014-1 від 11 березня 2014 року) та у зв’язку з поданою Мюллером Г.Г. заявою відбулась зміна складу посадових осіб емітента:
Припинено повноваження:
члена Правлiння-  Заступника Голови Правління Товариства Мюллера Ганса Геріберта, (паспорт C4X7427TJ, виданий Посольством Федеративної Республіки Німеччина в Україні, м. Київ 02 березня 2011р. та дійсний до 01 березня 2017 року) 11 березня 2014 р. Строк повноважень склав 9 місяців. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Замість звільненої особи нікого не обрано.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством
2. Голова Правління                                                                                                         Козіс О.М.
м.п.