12.06

Особлива інформація про зміни складу посадових осіб емітента 11.06.2012 р.

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство

1.3. Ідентифікацій код за ЄДРПОУ емітента: 03121566

1.4. Місцезнаходження емітента: Україна 01004 м. Київ вул. Червоноармійська 15/2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442068056

1.6. Електронна поштова адреса емітента: emitent@ukravto.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ukravto.ua/

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення:

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (протокол № 11/06/2012-1 від 11 червня 2012 року) відбулась зміна складу посадових осіб емітента:

Призначено:

Заступника Голови Правління Мюллера Ганса Геріберта (паспорт C4X7427TJ, виданий 02 березня 2011р. Посольством Федеративної Республіки Німеччина в Україні, м. Київ та дійсний до 01 березня 2017 року), з 14.06.2012р., без зазначення строку повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить посадовій особі: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Голова Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління Козіс Олександр Миколайович