26.04

Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ

03121566

3. Місцезнаходження

01004 м. Київ Велика Васильківська 15/2

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)206-82-16 (044) 206-82-16

5. Електронна поштова адреса

o.yamkina@ukravto.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

II. Текст повідомлення

1).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 25.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні Збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: значні правочини, предметом яких є майно або послуги на умовах, погоджених Наглядовою Радою Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення:перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на суму, яка не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США ;

Гранична сукупність вартості правочинів:  5334739,4тис. Грн. (26,673697 х 200 000 000 $);

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:  3729373 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 143,04655%;

Загальна кількість голосуючих акцій:6 111 489 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:5 965 380 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:5 956 049 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 9 331.

2).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 25.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні Збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:кредитні договори/договори запозичення з фінансовими установами на умовах, визначених Наглядовою Радою;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення:загальний сукупний розмір яких не перевищує 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 8002109,1 тис. Грн. (26,673697 х 300 000 000 $);

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3729373 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 214,56982%;

Загальна кількість голосуючих акцій:6 111 489 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:  5 965 380;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 5 956 049;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 9 331.

3).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 25.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні Збори акціонерів Товариства ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: майно, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень;

Гранична сукупність вартості правочинів:1 000 000  тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3729373 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 26,81416%;

Загальна кількість голосуючих акцій:6 111 489 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:5 965 380 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 5 956 049;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:9 331 .

4).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 25.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні Збори акціонерів Товариства ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:договори застави майнових прав на отримання товарів/грошових коштів з фінансовими установами за зобов'язаннями третіх осіб на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення:майно, що передається в заставу на суму, що не перевищує 2 000 000 000,00 (два мільярда) грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 2000000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3729373 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 53,62832%;

Загальна кількість голосуючих акцій:6 111 489;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:5 965 380;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:5 956 049;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:9 331.

5).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 25.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні Збори акціонерів Товариства;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:договори надання/отримання фінансової допомоги з третіми особами на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення:не первищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 1000000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3729373 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 26,81416%;

Загальна кількість голосуючих акцій:6 111 489;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:5 965 380;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:5 956 049;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:9 331.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Козіс Олександр Миколайович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)