09.08

Особлива інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

03121566

3. Місцезнаходження

01004 Київ Велика Васильківська 15/2

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)206-82-16 (044)206-82-16

5. Електронна поштова адреса

o.yamkina@ukravto.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

II. Текст повідомлення

1).Дата отримання інформації: 08.08.2018;

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: фізична особа Васадзе Таріел Шакрович;

Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась:набуття, прямо.

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 95,78%;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 100%;

Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями:відсутні;

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності):08.08.2018

року емітентом отримано  від ПАТ "Національний депозитарій України" інформаційне повідомлення про завершення виконання процедур , пов'язаних з обов'язковим продажем простих акцій АТ "Українська автомобільна корпорація" акціонерами на вимогу особи, яка є власником домінуючого  контрольного пакета акцій, відповідно до статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", внаслідок чого  пакет власника акцій фізичної особи Васадзе Таріела Шакровича збільшився. До зміни розмір пакету становив 6 063 475 шт., після зміни 6 330 618 шт.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Козіс О.М.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

 

 

(дата)