26.04

Особлива інформація про прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ

03121566

3. Місцезнаходження

01004 м. Київ Велика Васильківська 15/2

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)206-82-16 (044) 206-82-16

5. Електронна поштова адреса

o.yamkina@ukravto.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

II. Текст повідомлення

1).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 25.04.2018;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні Збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: значні правочини, предметом яких є майно або послуги на умовах, погоджених Наглядовою Радою Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення:перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на суму, яка не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США ;

Гранична сукупність вартості правочинів:  5235452,8тис. Грн. (26,177264 х 200 000 000 $);

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:  3466191 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 151,0434%;

Загальна кількість голосуючих акцій:6 114 810 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 6 607 286 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:5 982 411 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 25 415.

2).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 25.04.2018;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні Збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:кредитні договори/договори запозичення з фінансовими установами на умовах, визначених Наглядовою Радою;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення:загальний сукупний розмір яких не перевищує 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 7853179,2 тис. Грн. (26,177264 х 300 000 000 $);

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3466191 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 226,5651%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 6 114 810 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:  6607826;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 5 982 411;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 25415.

3).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 25.04.2018;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні Збори акціонерів Товариства ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: майно, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень;

Гранична сукупність вартості правочинів:1 000 000  тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3466191 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 28,85011%;

Загальна кількість голосуючих акцій:6114810 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:6607826 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 5 982 411;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:25 415 .

4).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 25.04.2018;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні Збори акціонерів Товариства ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:договори застави майнових прав на отримання товарів/грошових коштів з фінансовими установами за зобов'язаннями третіх осіб на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення:майно, що передається в заставу на суму, що не перевищує 2 000 000 000,00 (два мільярда) грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 2000000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3466191 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 57,70022%;

Загальна кількість голосуючих акцій:6 114 810;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:6 607 826;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:5 982 411;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:25 415.

5).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 25.04.2018;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні Збори акціонерів Товариства;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:договори надання/отримання фінансової допомоги з третіми особами на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення:не первищує 7 000 000 000,00 (сім мільярдів) грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 7000000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3466191 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 201,95079%;

Загальна кількість голосуючих акцій:6 114 810;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:6607826;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:5982411;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:25415.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Козіс Олександр Миколайович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

 

 

(дата)