Contact details

UkrAVTO Corporation

15/2 Velyka Vasylkivska Street, Kyiv, Ukraine, 01024

PRESS CENTER

For media partnerhip and accreditation issues, please contact the UkrAVTO Press Center:

Press Center e-mail:

pr@ukravto.ua

15/2 Velyka Vasylkivska Street, Kyiv, Ukraine, 01024

UkrAVTO Academy